V shwetsi ni trudnoli nayti rabotu kotoriy platit 3000$

v shwetsi ni trudnoli nayti rabotu kotoriy platit 3000$